Regulamin serwisu

WWW.ZIEMIARACIBORSKA.PL

ARTYKUŁ I

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie następujące określenia oznaczają:

 1. Usługodawca – Grzegorz Wawoczny prowadzący działalność pod firmą Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, z siedzibą na ul. Pod Widokiem 20, 47-400 Racibórz, posiadający numer Identyfikacji Podatkowej NIP 639-121-76-68, oraz numer REGON 273589047.
 2. Serwis – serwis internetowy będący własnością Usługodawcy, dostępny na stronie internetowej o adresie www.ziemiaraciborska.pl, w ramach którego świadczona jest przez Usługodawcę Usługa na rzecz Użytkowników,
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do  zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, właściwie reprezentowana na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu.

ARTYKUŁ II

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy www.ziemiaraciborska.pl oraz świadczone w ramach tego Serwisu Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy. Charakter Serwisu jest głównie informacyjny i ma na celu bezpłatne udostępnianie wiadomości turystycznych.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom w ramach Serwisu w postaci pozwalającej na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
 4. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie:
 5. komputera z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s,
 6. przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
 7. działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (do umieszczania komentarzy).

ARTYKUŁIII

ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy następujące Usługi i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe:
  1. możliwość korzystania z zasobów i informacji Serwisu,
  1. możliwość zamieszczania komentarzy,
  1. możliwość wykupienia płatnej reklamy,
 2. Z usługi zamieszczania reklam mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych na stronie internetowej Usługodawcy.

ARTYKUŁ IV

ZAMIESZCZANIE REKLAM

 1. Użytkownik może zamieścić w Serwisie płatną reklamę, kontaktując się w tym celu z Usługodawcą i zawierając z nim indywidualną umowę.

ARTYKUŁ V

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest nie naruszać dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz nie przyczyniać się do łamania praw własności intelektualnej. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za to, aby stworzone i udostępnione przez niego informacje oraz inne czynności nie naruszały przepisów obowiązującego prawa, bądź dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie materiały zarówno w trakcie trwania umowy z Usługodawcą, jak i po jej wygaśnięciu. Niniejszym Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa do wykorzystania wszelkich zdjęć, grafiki, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej do materiałów którymi się posługuje. Zabronione jest korzystanie z powyżej wymienionych elementów bez zgody właścicieli.
 4. Zabronione jest uzupełnianie zasobów Serwisu treściami nieadekwatnymi do miejsca i celu danego pola tekstowego.

ARTYKUŁ VI

ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY

 1. Użytkownik zamieszczający komentarz w Serwisie powinien to czynić z zachowaniem wszelkich zasad kultury i dobrych obyczajów. Użytkownicy zobowiązani są do redagowania treści zgodnie z ortografią, interpunkcją i zasadami gramatyki.
  1. Użytkownik zobowiązany jest, aby komentarz nie naruszał zasad współżycia społecznego, a w szczególności nie zawierał informacji nieprawdziwych, niesprawdzonych lub wprowadzających w błąd, nie przyczyniał się do łamania praw własności intelektualnej czy praw osób trzecich.
  1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzone za pomocą Serwisu wszelkie komentarze i opinie.
  1. Zabronione jest publikowanie treści będących mową nienawiści, obrażających inne osoby czy nawołujące do łamania prawa czy agresji.
  1. Usługodawca akceptuje każdy komentarz, który pojawi się w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji wysłanego komentarza, w szczególności jeśli narusza on warunki niniejszego Regulaminu.
  1. Usługodawca ma prawo usunąć już istniejący w serwisie komentarz, jeśli narusza on zasady Regulaminu.

ARTYKUŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z należytą starannością i bez wad.
 2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych lub spowodowanych korzystaniem z Konta niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy. Usługodawca nie odpowiada również za problemy techniczne powodowane niespełnieniem przez Użytkownika wymogów technicznych lub brakiem jego dostępu do Internetu.
 3. Usługodawca nie odpowiada za niezawinione skutki spowodowane brakiem zabezpieczenia przez dostępem osób trzecich.
 4. Usługodawca ma prawo rozwijać, modyfikować i aktualizować Usługi, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Użytkownika.
 5. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
 6. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane przez Użytkownika w serwisie treści i materiały, w szczególności za udostępnianie treści i materiałów innym Użytkownikom.
 8. Usługodawca ma prawo do Sprzedaży w szczególności: Serwisu, domeny internetowej, całości lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług oraz nazwy Serwisu a to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników.
 9. Usługodawca ma prawo do edycji zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie informacji i materiałów, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 10. Usługodawca nie odpowiada za rzetelność i prawdziwość wprowadzanych przez Użytkowników danych. Usługodawca udostępnia wyłącznie możliwość zamieszczania reklam.
 11. Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu
  należy zgłaszać na adres e-mail: ziemia.raciborska@gmail.com lub przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 12. Usługodawca nie jest stroną ewentualnych transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami  i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności, w szczególności za cenę, jakość, bezpieczeństwo oferowanych przez Użytkowników towarów lub usług.
 13. Usługodawca, nie weryfikuje dokładności wprowadzonych przez Użytkowników danych. Zatem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty trzecie.
 14. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi.
 15. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Usługodawca może zastosować następujące sankcje:
 16. oficjalne ostrzeżenie,
 17. zawieszenie prawa do korzystania z Serwisu,
 18. usunięcie z Serwisu.

ARTYKUŁ VIII

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu, tekstów i opisów jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
 2. Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne utwory w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu przez czas aktywacji ogłoszenia i w zakresie niezbędnym do wyświetlenia ogłoszenia w Serwisie.
 3. Niedozwolone jest kopiowanie i naśladowanie całości lub części Serwisu, interfejsów użytkownika, w tym architektury informacji, koncepcji, wszelkich treści, tekstów, projektów graficznych (design), dzieł plastycznych, fotografii, logotypów, znaków towarowych, dźwięków i muzyki, animacji, zachowań i rozwiązań interfejsowych. Podlegają one ochronie wynikającej z prawa autorskiego, prawa  własności przemysłowej oraz innych praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 4. Niedozwolone jest dekompilowanie, deszyfrowanie, odtwarzanie lub dokonywanie prób rekonstrukcji bądź odkrycia kodu źródłowego, algorytmów, formatów plików bądź interfejsów programowania lub jakichkolwiek plików zawartych w oprogramowaniu Serwisu. Niedozwolone jest również obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych oprogramowania.
 5. Niedozwolone jest stosowanie w jakimkolwiek zamiarze i w stosunku do jakiejkolwiek części  Serwisu tzw. głębokiego linkowania („deep-linking”), a także korzystania z urządzeń, procedur lub oprogramowania, które mogą zakłócać zwykłe działanie Serwisu.

ARTYKUŁ IX

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każda ze stron ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usługi.
 2. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Użytkownik powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy jednoznaczne i wyraźne oświadczenie i wysyłać je na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

ARTYKUŁ X

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
 2. Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do realizacji Usługi. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych podanych w formularzu powoduje, że dalsze korzystanie z Usługi może okazać się niemożliwe, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

ARTYKUŁ XI

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: ziemia.raciborska@gmail.com lub przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
  1. dokładny opis przedmiotu reklamacji,
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

ARTYKUŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie będą wywierały skutków w stosunku do Usług zakończonych oraz Usług będących w trakcie realizacji.
 2. W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem. Użytkownik będący konsumentem ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl).
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

WAW

Wydawca, redaktor naczelny - zapraszam do kontaktu autorów oraz czytelników pod adresem mailowym ziemia.raciborska@gmail.com